W czym mogę Ci pomóc?

Zaburzenia psychiczne

zaburzenia afektywne ostre i przewlekłe (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia);

zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, fobia społeczna, fobie specyficzne (agorafobia, lęk wysokości, arachnofobia, klaustrofobia i inne), lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia adaptacyjne, pourazowe (PTSD), konwersyjne, somatyzacyjne, zaburzenia neurasteniczne;

zaburzenia związane ze stosowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych (uzależnienie od alkoholu, nikotyny, leków), uwaga - nie prowadzę psychoterapii osób uzależnionych, nie posiadam również spisu dostępnych spotkań AA;

- zaburzenia snu;

- zaburzenia osobowości (osobowość schizoidalna, paranoidalna, dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie [borderline], histrioniczna, anankastyczna, unikająca, zależna);

schizofrenia i zaburzenia psychotyczne;

zaburzenia pamięci, zaburzenia otępienne (m.in. choroba Alzheimera), zaburzenia zachowania związane z wiekiem, łagodne zaburzenia procesów poznawczych;

- zaburzenia odżywiania (anoreksjabulimia) - uwaga: nie prowadzę psychoterapii pacjentów/pacjentek z anoreksją - ale współpracuję z kompetentną terapeutką.

 

Ponadto możliwa jest diagnoza i leczenie specyficznych problemów poszczególnych pacjentów, takich jak problemy z nawiązywaniem relacji interpersonalnych i utrzymaniem stabilnych związków, niską samooceną, prowadzenie leczenia w trakcie ciążywypalenie zawodowe.

Leczenie farmakologiczne prowadzę zgodnie z zasadami EBM i najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, z dbałością o możliwie najmniejszą ilość działań niepożądanych.

 


 

Psychoterapia psychodynamiczna

 

PSYCHOTERAPIA jest metodą niefarmakologicznego postępowania w przypadku zaburzeń zachowania, zaburzeń osobowości i charakteru, zaburzeń lękowych i depresyjnych, jak również sposób na poznanie siebie i przekraczanie swoich ograniczeń. Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, który wyrósł na podłożu klasycznej psychoanalizy freudowskiej, a wzbogacony został doświadczeniami Melanie Klein, Johna Bowlby'ego, Donalda Winnicotta, Anny Freud, Otto Kernberga i innych. Używam również metod psychoterapii humanistycznej, które zostały sformułowane przez Carla Rogersa. Zawierają one zasady dotyczące współpracy z klientem, aktywności terapeuty, wspierania i rozwijania możliwości klienta, akceptacji, autentyczności oraz postawy niedyrektywnej terapeuty. 

Możliwe są następujące formy pomocy psychoterapeutycznej:

- Klasyczna psychoterapia indywidualna  - analiza przyczyn i objawów schorzenia, geneza schorzenia w świetle życia i charakteru pacjenta, wspólna praca nad zrozumieniem objawów i ich przepracowaniem - 50 min/sesja, ilość sesji ustalana indywidualnie z klientem (z reguły jest to terapia średnio- lub długoterminowa, trwająca od 6 miesięcy do kilku lat).

- Leczenie krótkoterminowe, oparte o założenia psychoterapii humanistycznej wg Carla Rogersa, praca nad zrozumieniem problemów klienta oraz rozwojem w kierunku ich pokonania i wprowadzenia funkcjonalnych zmian w życiu. 

 

 


 

Tajemnica Lekarska


 

Zakres tajemnicy lekarskiej został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28 z 1997 r. poz. 152 ze zm.). Ustawa określa, że lekarz ma zakaz ujawniania:

• jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą,
• komukolwiek,
• gdziekolwiek,
• kiedykolwiek,
• dla jakichkolwiek celów.

Prawo dopuszcza ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską w następujących sytuacjach:

  • za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego; 
  • za zgodą organu władzy publicznej lub innego upoważnionego podmiotu;
  • wprost z ustawy: w art. 40 ust. 2 ustawy określony został katalog przypadków, w których ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest możliwe z mocy prawa,

 

 

 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej oraz wykorzystywane na potrzeby rejestracji i kontaktu z pacjentem

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Psychomedique lek. Marcin Gajdosz,

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
c) w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub bezpośrednio na adres mailowy
d) w celu uzgodnienia i potwierdzenia terminu rejestracji wizyty w gabinecie lekarskim
2) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
3) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.