Kontrakt psychoterapeutyczny

Zasady współpracy między Klientem i psychoterapeutą

"KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY"

 

 • Sesje psychoterapii poprzedzają sesje konsultacyjne (2-3 spotkania), w wyniku których określa się problemy Klienta, cel pracy i prawdopodobny czas trwania psychoterapii oraz obowiązujące zasady współpracy.
 • Sesje psychoterapii odbywają się regularnie, 1 raz w tygodniu.
 • Czas trwania sesji wynosi 60 min. i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem, istnieje możliwość opłacenia wizyt przelewem za cały miesiąc na rachunek bankowy.
 • Przed każdą sesją Klient powinien wyciszyć telefon.
 • W przypadku konieczności odwołania wizyty Klient powinien uczynić to na co najmniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem. W przypadku, kiedy Klient nie odwoła sesji w wymaganym terminie, dokonuje on pełnej opłaty za nią, niezależnie od zaistniałych powodów swojej nieobecności.
 • Zmiana terminu wizyty na inny nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na 24 godziny przed umówioną wizytą.
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
 • W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z terapii, o czym powinien powiadomić terapeutę. Wskazane jest przeprowadzenie spotkania/spotkań kończących i podsumowujących terapię
 • Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
 • Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej.
 • W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem terapeuty jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin sesji.
 • Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia kontraktu.
 • Terapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.
 • Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Klienta terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta.
 • Integralną częścią Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczny Psychoterapeuty